SVR Minicamping
Vakantiewoningen & Stalling

 VOORWAARDEN VOOR HET STALLEN VAN CARAVANS/VOUWWAGENS/BOTEN

 

1.    Verhuurder stelt aan huurder ter beschikking, gelijk huurder heeft aanvaard, een plaats in de stallingruimte staande en gelegen te Oostkapelle aan de Kalfhoekseweg 3.
    
2.    De door verhuurder ter beschikking gestelde plaats is bestemd te worden gebruikt als stallingsplaats voor de caravan/vouwwagen/boot.

 

3.    De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld voor de duur van 12 maanden, ingaande op 1 november en eindigende 31 oktober. Indien de huurder niet met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand voor de afloop van de overeengekomen duur, derhalve vóór 1 oktober schriftelijk aan verhuurder te kennen heeft gegeven dat hij deze overeenkomst wenst op te zeggen, dan wordt deze overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de duur van 12 maanden en zo vervolgens. Deze overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar, behoudens onvoorziene omstandigheden.
     
4.    Huurder is aan verhuurder stallinggeld verschuldigd per vierkante meter per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen en dit zal bij tussentijdse huuronderbreking door de huurder niet worden terugbetaald. Evenmin vindt restitutie plaats zolang en indien tijdens de duur van deze overeenkomst geen gebruik wordt gemaakt van de stalling. De prijs per m2 is te vinden op de website www.kalfhoek.nl. Deze website wordt jaarlijks aangepast vóór 1 januari.

 

5.    De caravan/vouwwagen/boot kan zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn door huurder worden opgehaald en gebracht. Huurder dient hieromtrent minimaal 24 uur van tevoren met verhuurder afspraken te maken. Tussen 1 november en 20 maart is het niet mogelijk een caravan/vouwwagen/boot op te halen of te brengen, tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend. 

 

6.    Wanneer huurder ervoor kiest om de caravan/vouwwagen/boot te laten transporteren is dit voor risico van de huurder. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer er tijdens dit transport schade ontstaat aan de caravan/vouwwagen/boot. Dit geldt ook voor het transporteren van andere zaken dan caravan/vouwwagen/boot.

 

7.    De caravan/vouwwagen/boot wordt door de verhuurder nooit afgegeven aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van de caravan/vouwwagen/boot telkens te legitimeren.
    
8.    Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingruimte is aan de huurder niet toegestaan, behoudens toestemming van de verhuurder.
    
9.    Het is de huurder niet toegestaan zelf de caravan/vouwwagen/boot in de stallingruimte te (ver)plaatsen. De huurder zet bij het brengen van de caravan/vouwwagen/boot deze op een door de verhuurder aan te wijzen plaats. De verhuurder zet de caravan/vouwwagen/boot in de stallingruimte. Bij het ophalen geschiedt een en ander in gelijke zin.
    
10.    De huurder dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van de caravan/vouwwagen/boot.

De caravan/vouwwagen/boot is bij de verhuurder niet verzekerd.
    
11.    Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak dan ook aan personen of zaken van huurder toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak, tenzij zulks het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder en/of diens gemachtigden.
    
12.    Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van huurder toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw waarin de caravan/kampeerwagen/boot gestald is, tenzij zulks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder en/of diens gemachtigden.
    
13.    Het is de huurder niet toegestaan in de stallingruimte werkzaamheden, anders dan kleine en geringe reparaties, aan de caravan/vouwwagen/boot uit te voeren.
    
14.    In de stallingruimte mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur.
    
15.    Het is de huurder tijdens de stalling uitdrukkelijk verboden om gas(flessen), olie- of benzine(reservoirs) of ander gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in of aan de caravan/vouwwagen/boot aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is huurder aansprakelijk. Zulks geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit de caravan/kampeerwagen/boot lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht de verhuurder of diens gemachtigde toegang tot de caravan/vouwwagen/boot te verschaffen teneinde nakoming van de hierboven bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.

 

16.    Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald verplichten huurder en verhuurder zich tot alles waartoe zij op grond van de wet en/of plaatselijke verordeningen jegens elkander gehouden zijn.